Αρχική

3 Ιανουαρίου 2020

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ (Η.Δ.Ε.)

Το υποσύστημα καταγραφής και παρακολούθησης εξοπλισμού που περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου του Κανονισμού (ΕΕ) 517/2014 ή/και ουσίες που καταστρέφουν […]
15 Φεβρουαρίου 2017

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Απαραίτητο σε όλες της ψυκτικες και κλιματιστικές εγκαταστάσεις που περιέχουν φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου.
1 Δεκεμβρίου 2016

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

  Κατεβάστε την Υπεύθυνη Δήλωση