ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ (Η.Δ.Ε.)

Ημερίδα για το Ηλεκτρονικό Δελτίο Ελέγχου (ΗΔΕ)
29 Οκτωβρίου 2019
Ετήσια Γενική Τακτική Συνέλευση 2020
13 Ιανουαρίου 2020

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ (Η.Δ.Ε.)

Το υποσύστημα καταγραφής και παρακολούθησης εξοπλισμού που περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου του Κανονισμού (ΕΕ) 517/2014 ή/και ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος του Κανονισμού (ΕΚ) 1005/2009 (στο εξής “ελεγχόμενες ουσίες”) χειρίζεται η Διεύθυνση Κλιματικής Αλλαγής και Ποιότητας της Ατμόσφαιρας του Υ.Π.ΕΝ. Το σύστημα έχει στόχο να καταγράψει το σύνολο των μονάδων εξοπλισμού εντός της Ελληνικής επικράτειας, που υπόκεινται σε τακτικούς ελέγχους εντοπισμού διαρροών, σύμφωνα με το άρθρο (4), παράγραφος (1), του Κανονισμού (ΕΕ) 517/2014 ή το άρθρο (23), παράγραφος (2), του Κανονισμού (ΕΚ) 1005/2009. Παράλληλα το σύστημα θα μπορεί να παρακολουθεί τη συμμόρφωση των χειριστών τους με τα προβλεπόμενα μέτρα πρόληψης εκπομπών των ελεγχόμενων ουσιών στους ίδιους Κανονισμούς, μέσω της ετήσιας συλλογής στοιχείων για τις τεχνικές εργασίες που πραγματοποιούνται στις μονάδες εξοπλισμού.

Αναλυτικά :

Εξοπλισμός που πρέπει να υπόκειται σε τακτικούς ελέγχους

α. Σταθερός εξοπλισμός Ψύξης, Κλιματισμού, Αντλιών θερμότητας και Πυροπροστασίας που λειτουργεί με φορτίο >= 3 Kg ουσιών που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος του Κανονισμού (ΕΚ) 1005/2009, υπόκειται σε τακτικούς ελέγχους σύμφωνα με το άρθρο (23) του ανωτέρω Κανονισμού και με τη συχνότητα που ορίζεται στο εν λόγω άρθρο.
β. Στατικός εξοπλισμός Ψύξης, Κλιματισμού, Αντλιών θερμότητας και Πυροπροστασίας, Μονάδες Ψύξης σε φορτηγά και ρυμουλκούμενα ψυγεία, οργανικοί κύκλοι Rankine και Ηλεκτρικός εξοπλισμός μεταγωγής που λειτουργεί με φορτίο > 5 tn CO2 eq φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου του Κανονισμού (ΕΕ) 517/2014, υπόκειται σε τακτικούς ελέγχους σύμφωνα με το άρθρο (4) του ανωτέρω Κανονισμού και με τη συχνότητα που ορίζεται στο εν λόγω άρθρο.

Συστήματα εντοπισμού διαρροών

Για τον εξοπλισμό που λειτουργεί με ελεγχόμενες ουσίες του Κανονισμού 517/2014 (Φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου) και με φορτίο μεγαλύτερο των 500 τόνων CO2eq είναι υποχρεωτική η εγκατάσταση και λειτουργία συστήματος εντοπισμού διαρροών. Εφ’όσον υπάρχει, το σύστημα εντοπισμού διαρροών υπόκειται και αυτό σε έλεγχο, τουλάχιστον μία φορά το χρόνο.

Αντιμετώπιση Βλαβών

Βλάβη του εξοπλισμού και συνεπακόλουθη διαρροή ελεγχόμενης ουσίας πρέπει να επισκευάζεται άμεσα και χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση. Ένα μήνα μετά την επισκευή πρέπει να γίνεται επανέλεγχος προκειμένου να εξασφαλισθεί ότι η διαρροή αντιμετωπίσθηκε αποτελεσματικά.

Τήρηση αρχείων που προβλέπεται από τους Κανονισμούς

Στο πλαίσιο των απαιτήσεων του άρθρου (6) του Κανονισμού 517/2014 (για τον εξοπλισμό που λειτουργεί με φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου) ή της παρ. (3) του άρθρου (23) του Κανονισμού 1005/2009 (για τον εξοπλισμό που λειτουργεί με ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος), για όλες τις παραπάνω τακτικές και έκτακτες εργασίες καταγράφονται και υποβάλλονται στη Βάση Δεδομένων, ανά μονάδα εξοπλισμού, αναλυτικά στοιχεία των τεχνικών εργασιών στο Η.Δ.Ε όπως αυτό περιγράφεται κατωτέρω.

Ετήσια υποβολή στοιχείων συντήρησης εξοπλισμού που προβλέπεται από την ελληνική νομοθεσία

Εκτός από τις παραπάνω υποχρεώσεις τήρησης αρχείων οι οποίες απορρέουν από τους Κανονισμούς, το ΥΠΕΝ έχει θέσει σε λειτουργία, ήδη από το 2007, και ένα σύστημα συμπλήρωσης και υποβολής ετήσιων Δελτίων Ελέγχου των μονάδων εξοπλισμού που λειτουργούν με ελεγχόμενες ουσίες. Ειδικότερα:

α. Με το άρθρο (5) της ΚΥΑ 37411/1829/Ε103/2007 (ΦΕΚ Β 1827/Β’/2007) πρέπει να υποβάλλονται Δελτία Ελέγχου Εγκαταστάσεων που λειτουργούν με ελεγχόμενες ουσίες του Κανονισμού 1005/2009, σύμφωνα με τα υποδείγματα των Παραρτημάτων ΙΙΙ και IV της εν λόγω Κ.Υ.Α.

β. Με το άρθρο (5) της ΚΥΑ 18694/658/Ε103/2012 (ΦΕΚ 1232/Β’/2012) πρέπει να υποβάλλονται Δελτία Ελέγχου Εγκαταστάσεων που λειτουργούν με ελεγχόμενες ουσίες του Κανονισμού 517/2014, σύμφωνα με τα υποδείγματα των Παραρτημάτων ΙΙ και ΙΙΙ της εν λόγω Κ.Υ.Α.

(Η ΚΥΑ 18694 έχει αντικατασταθεί από την ΚΥΑ 85858)

γ. Με το άρθρο (4) της ΚΥΑ 85858/2124 (ΦΕΚ 6777/Β’/2021) πρέπει να καταχωρούνται στη ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ FGASES & ODS τα στοιχεία των μονάδων εξοπλισμού και των τεχνικών ελέγχων που διενεργούνται, σύμφωνα με τις ειδικότερες προβλέψεις των υποπαραγράφων 2.1.1. και 2.1.2 του άρθρου 13 της εν λόγω Κ.Υ.Α.

Επίσης, με το άρθρο (9) της ΚΥΑ 37411 και το άρθρο (15) της ΚΥΑ 85858 προβλέπονται κυρώσεις για την μη υποβολή των ανωτέρω στοιχείων από τους υπόχρεους.

Υπεύθυνοι των ανωτέρω υποχρεώσεων

Υπεύθυνοι για την τήρηση των παραπάνω υποχρεώσεων είναι οι “χειριστές” του εξοπλισμού. Σύμφωνα με τον Κανονισμό 517/2014 “χειριστής” είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που είναι όντως υπεύθυνο για την τεχνική λειτουργία της μονάδας εξοπλισμού που περιέχει ελεγχόμενες ουσίες και λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την καλή λειτουργία αυτής και την αποφυγή ή ελαχιστοποίηση των διαρροών. Ο χειριστής είναι ουσιαστικά ο ιδιοκτήτης των μονάδων εξοπλισμού εκτός από τις περιπτώσεις όπου ο ανωτέρω πλήρης έλεγχος της λειτουργίας του έχει εκχωρηθεί ρητά σε τρίτο μέρος (π.χ σύμβαση με τεχνικό ή εταιρεία συντήρησης, συμβόλαιο με ενοικιαστή κλπ.).

Οι χειριστές του εξοπλισμού έχουν υποχρέωση να τηρούν τα χρονοδιαγράμματα των τακτικών ελέγχων, να αντιμετωπίζουν άμεσα τις βλάβες και να κάνουν επανέλεγχο, να εγκαθιστούν συστήματα εντοπισμού διαρροών και να φροντίζουν για τον τακτικό τους έλεγχο, να λαμβάνουν αποφάσεις για την εγκατάσταση, απεγκατάσταση, μετατροπή μονάδων και τη διαχείριση των ελεγχόμενων ουσιών. Έχουν επίσης υποχρέωση να χρησιμοποιούν για τις ανωτέρω εργασίες αδειούχους και πιστοποιημένους τεχνικούς ή εταιρείες, όπως ορίζονται στα άρθρα του Ευρωπαϊκού Κανονισμού (ΕΕ) 2015/2067

Αντίστοιχα, οι αδειοδοτημένοι και πιστοποιημένοι τεχνικοί ή εταιρείες που αναλαμβάνουν τις ανωτέρω εργασίες είναι υπεύθυνοι/ες για την καλή εκτέλεση των εργασιών αυτών σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Προκειμένου να αναζητήσετε μέλη του Μητρώου κατόχων Πιστοποιητικών, του άρθρου 7 της υπ΄ αριθμ. Κ1/27707/2021 (ΦΕΚ 1186/Β΄/26-03-2021) Κ.Υ.Α., σύμφωνα με τις διατάξεις του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2015/2067 της Επιτροπής, μπορείτε να μεταβείτε στην ιστοσελίδα: https://www.eoppep.gr/index.php/el/xorigisi_pistop_texn_psykt_egkatastaseon/mitroo_vev_eparkeias_psyktikon

ΝΕΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Με τη λειτουργία του υποσυστήματος καταγραφής και παρακολούθησης του εξοπλισμού αναβαθμίζεται το προηγούμενο σύστημα καταγραφής και υποβολής εντύπων δελτίων ελέγχων, συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού και εκσυγχρονίζονται και οι διαδικασίες τήρησης αρχείων που προβλέπονται από τις ΚΥΑ και τους Κανονισμούς. Ειδικότερα :

α. Τα έντυπα δελτία των Παραρτημάτων ΙI και ΙΙΙ της Κ.Υ.Α. 18694/2012 και τα δελτία των Παραρτημάτων ΙΙΙ και IV της Κ.Υ.Α. 37411/2007 συγχωνεύονται και αντικαθίστανται από ένα ενιαίο ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ εξοπλισμού (Η.Δ.Ε) το οποίο καλύπτει όλα τα είδη εξοπλισμού και ελεγχόμενων ουσιών.

β. Για κάθε μονάδα εξοπλισμού συμπληρώνεται ένα ΗΔΕ στο οποίο καταγράφονται αναλυτικά τα στοιχεία που αφορούν στις εργασίες συντήρησης, επισκευής, τροποποίησης, εγκατάστασης ή απεγκατάστασης καθώς και αναλυτικά στοιχεία για τις ελεγχόμενες ουσίες που εισήχθηκαν ή ανακτήθηκαν από τον εξοπλισμό.

γ. Το ΗΔΕ καλύπτει την υποχρέωση των χειριστών για την τήρηση αρχείων του άρθρου (6) του Κανονισμού 517/2014 και της παρ. (3) του άρθρου (23) του Κανονισμού 1005/2009.

δ. Μέχρι τις 31/3 κάθε έτους οι χειριστές υποβάλλουν στη Βάση Δεδομένων αναλυτικά στοιχεία για κάθε μονάδα εξοπλισμού του προηγούμενου έτους χρήσης. Η διαδικασία αυτή αντικαθιστά τις διαδικασίες υποβολής συμπληρωμένων εντύπων των παραρτημάτων των ΚΥΑ που ίσχυαν μέχρι σήμερα.

Συνεχίζουν να ισχύουν οι κυρώσεις των άρθρων (9) των δύο ΚΥΑ για την μη υποβολή στοιχείων, μέσω πλέον του ΗΔΕ, έτσι όπως αυτές εκάστοτε ισχύουν.

Βασικές λειτουργίες και στάδια

Το υποσύστημα καταγραφής και παρακολούθησης εξοπλισμού λειτουργεί, σχηματικά, στα εξής στάδια :
Α. Είσοδος του χειριστή μέσω κωδικών TAXISnet στη Βάση Δεδομένων (Β.Δ.) και συμπλήρωση ηλεκτρονικής αίτησης απόκτησης ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΥ.Στο στάδιο αυτό, ο χειριστής μπορεί να εξουσιοδοτήσει έναν ή περισσότερους τεχνικούς υπεύθυνους για τις μονάδες εξοπλισμού που τον αφορούν.
Β. Είσοδος του χειριστή ή των εξουσιοδοτημένων ως ανωτέρω τεχνικών υπευθύνων στη Β.Δ. και καταγραφή αναλυτικών στοιχείων που περιγράφουν την καθεμιά μονάδα εξοπλισμού με βάση τον Κλειδάριθμο στον οποίο αντιστοιχεί.
Γ. Τα στοιχεία των τεχνικών εργασιών συντήρησης για κάθε μονάδα εξοπλισμού υποβάλλονται σταδιακά στη Βάση Δεδομένων καθόλη τη διάρκεια του έτους χρήσης ή άπαξ στο τέλος αυτού και πάντως όχι αργότερα από τις 31/1 του επόμενου έτους χρήσης.
Αναλυτικές οδηγίες για την χρήση του υποσυστήματος στα διάφορα στάδια μπορείτε να βρείτε εδώ :
– ΟΔΗΓΙΕΣ για τη χρήση του υποσυστήματος καταγραφής και παρακολούθησης εξοπλισμού που περιέχει ελεγχόμενες ουσίες (pdf). (έκδοση 6.0 )

Είσοδος στην πλατφόρμα https://ods.fgases.ypen.gr/services