ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Αμοιβαία αναγνώριση πιστοποιητικών
2 Φεβρουαρίου 2016
ΕΤΗΣΙΟΣ ΧΟΡΟΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ 2017
30 Ιανουαρίου 2017

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ